BulgarianCzechEnglishGermanItalianPolishRomanianRussian

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

§1 Warunki Ogólne

1.             Użytkownik serwisu https://tanie-ubezpieczenia-auta-w.de/ (zwanego dalej „Serwisem”) może skorzystać z usług porównywarki ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, (dalej: „Użytkownik” oraz „oferta”),po wyrażeniu zgody na przekazanie jego danych do agenta (dalej: „Usługa”).

2.             Podmiotem świadczącym Usługę w Serwisie jest  MoToEXPERT e.K.Versicherungsmakler Katzwanger Hauptstr. 82 90453 Nürnberg Betriebs Nr: 76621040   St.Nr.:  240/251/90927  HRA.12968  Amtsgericht Nürnberg

3.             wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Nürnberg  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  HRA.12968  , NIP St.Nr.:  240/251/90927 , (dalej: „Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy ”). 

4.             Usługa Niemieckiego Brokera  ubezpieczeniowego w postaci przygotowania oferty w Serwisie świadczona jest przez MoToEXPERT e.K.Versicherungsmakler., na podstawie danych otrzymanych przez serwis. 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.             W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

–niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.

2.             Niniejszy Regulamin sporządzony został przez MoToEXPERT e.K.Versicherungsmakler, posiadającą pełny zakres uprawnień do wykonywania czynności brokerskich w Niemczech a także posiadającą tytuł prawny do Serwisu Internetowego (zwaną dalej „Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy”).

3.             Na mocy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – art. 8 ust. 1 pkt 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), Broker nieodpłatnie udostępnia Ubezpieczającemu niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://tanie-ubezpieczenia-auta-w.de/ ;w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie oraz drukowanie jego treści.

4.             Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego: https://tanie-ubezpieczenia-auta-w.de/, w szczególności określa on rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 3. Zakres świadczenia usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego

1.             Na podstawie niniejszego Regulaminu „Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.

2.             Ubezpieczający ma możliwość wglądu do treści niniejszego Regulaminu nieopłatnie, w każdym czasie.

3.             Skorzystanie z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu, który stanowi integralną część umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego poprzez system stron internetowych. Jednocześnie Ubezpieczający zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim postanowień.

§ 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1.             W celu zakupu Polisy  „Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy przesle  oferte Użytkownikowi w celu, zapoznania, akceptacji oraz podpisania.

2.             Nieodłącznym warunkiem zakupu Polisy jest wskazanie przez Ubezpieczającego prawidłowych danych Ubezpieczonego.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z wygenerowanymi danymi w celu zweryfikowania ich prawdziwości.

§ 6 Czynności zakazane

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści oraz informacji o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, zawierających wirusy, błędne dane, a także informacji, które mogą wprowadzić w błąd.

2.             Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań mogących narazić oraz spowodować uszkodzenia lub zakłócenia w Serwisie Internetowym.

Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, w tym spoczywających na Użytkowniku

4.             Broker nie ponosi odpowiedzialności za działania Ubezpieczającego sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym również za działania wobec osób trzecich.

Odpowiedzialność za następstwa wszelkich działań wynikłych z nieprzestrzegania Regulaminu, w szczególności wskazania błędnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestrowym, spoczywa wyłącznie na Ubezpieczającym.

5.             W przypadkach, gdy Użytkownik podejmie działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem zastrzega sobie prawo podjęcia czynności zmierzających do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności  Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy ma prawo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym wobec Ubezpieczającego.

§ 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonej drogą elektroniczną

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną mogą być związane z możliwością uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych Ubezpieczającego transmitowanych przez sieć lub ingerencji i dostępu do danych Ubezpieczających, które są przechowywane na dołączonych do sieci komputerach, skutkiem czego może być ich utrata, nieuprawniona modyfikacja lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu Internetowego.

§ 7. Wymagania techniczne świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu Internetowego

1.             Dla prawidłowego działania Serwisu Internetowego i korzystania z usług ubezpieczeniowych z jego wykorzystaniem niezbędne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych:

Przeglądarka internetowa Firefox (od wersji 21), Chrome (od wersji 21), Opera (od wersji 12.1), Safari (od wersji 5.1), Internet Explorer (od wersji 9), przeglądarki mobilne: Default Web Android Browser (od wersji 2.3), Chrome (od wersji 36), Opera Mobile (od wersji 22), Safari (od wersji 6.06.1), z włączoną obsługą języka skryptowego zgodnie z Java Script 1.5 oraz z włączona obsługą http coocies. Zaleca się, aby przeglądarki, na których Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego były w najnowszych wersjach.

2.             Za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wynikłe z nieprzystosowania komputera oraz oprogramowania sprzętu do powyższych minimalnych wymagań Broker nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Internetowego.

3.             Broker informuje, iż działanie Serwisu Internetowego może zostać wstrzymane z przyczyn technicznych, w szczególności spowodowanych koniecznością naprawy lub konserwacji. Za brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn niezależnych od Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy, Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy nie ponosi odpowiedzialności.

4.             Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem Formularza Rejestrowego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1.             Ubezpieczający ma prawo do złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.

2.             W przypadku stwierdzenia przez Ubezpieczającego błędów, usterek lub innych nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może złożyć reklamacje w formie elektronicznej na adres: versicherungsmakrer@MoToEXPERT.de lub pisemnie na adres:  MoToEXPERT e.K. Versicherungsmakler Katzwanger Hauptstr. 82 90453 Nürnberg.

3.             Reklamacja powinna zawierać informacje dotyczące Ubezpieczającego tj. jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy wraz z opisem problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.             Broker rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.             W przypadku, w którym reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w terminie Broker powiadomi Ubezpieczającego wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, a także dodatkowym terminem rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Ubezpieczającego.

6.             Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Brokerowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkie rozbieżności

§ 9. Postanowienia końcowe

1.             Niemiecki Broker Ubezpieczeniowy zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w naszym serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

2.             Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Ubezpieczającego na przedstawienie przez Brokera informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

3.             Informację oraz dokumenty zamieszczone w Serwisie Internetowym polegają ochronie praw autorskich należących do Brokera. Broker zastrzega, iż wszelkie znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne należące do Brokera stanowią przedmiot ochrony własności intelektualnej w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4.             W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy niemieckiego prawa.

7.             Językiem stosowanym w relacji z Ubezpieczającym w ramach korzystania z Serwisu Internetowego jest język polski.

Masz pytania? Zadzwoń +49 163 048 48 47 | +48 690 331 331 lub
Napisz do nas